FIT PLUS Group s.r.o. (ďalej len „spoločnosť"), chce byť čo najtransparentnejšia, pokiaľ ide o spôsob, akým zhromažďuje a spracováva osobné údaje používateľov, ktorí navštevujú webovú stránku www.cybex-fitness.sk a lifefitness.sk alebo využívajú jej služby.

Vyhlásenie:

Ako spoločnosť FIT PLUS Group s.r.o., prevádzkovateľ webovej stránky cybex-fitness.sk a lifefitness.sk, vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Všetky osobné údaje sú starostlivo chránené a nie sú za žiadnych okolností poskytnuté tretej strane.
 

Aké osobné údaje od vás žiadame a zhromažďujeme?

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme všetky vaše objednávky, ktoré ste u nás realizovali.
 

Prečo tieto údaje potrebujeme?

Na vybavenie vašej objednávky potrebujeme vedieť, za akých podmienok a kam ste si tovar objednali dodať.
 

Môžem tieto dáta zmeniť alebo odstrániť?

Na základe vašej požiadavky sme povinní zmazať všetky žiadané údaje z vašej strany, ktoré ste nám poskytli. Stačí poslať e-mail na info@lifefitness.sk. Upozorňujeme, že fakturačné údaje nemožno z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť, zo zákona sme povinní ich uchovávať.
 

Čo mám robiť, ak sa domnievam, že s mojimi dátami nie je nakladané správne?

V prípade, ak sa domnievate, že s vašimi osobnými údajmi nie je nakladané v súlade so zákonom, môžete sa, okrem možností daných zákonom, tiež obrátiť na Zákazníckeho ombudsmana, ktorý môže postup v konkrétnom prípade preveriť a okamžite zjednať nápravu.
 

V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na naše Zákaznícke centrum.
 

DPO - Poverenec pre ochranu osobných údajov

 • Spoločnosť: MG Business Services s. r. o.

 • Sídlo: Jilemnického 25

 • IČO: 48216071

 • Kontakt: Zuzana Homola Pavlovova

 • Tel.: +421 32 658 32 01

Nižšie uvedené zásady ochrany súkromia („zásady“) opisujú spôsob využívania osobných údajov zozbieraných v súvislosti s touto webovou stránkou a ich prípadného poskytnutia tretím stranám zo strany FIT PLUS Group s.r.o., opatrenia prijímané na ochranu ich dôvernosti a bezpečnosti, ako aj vaše voľby, pokiaľ ide o zber a využívanie vašich osobných údajov..
 

COOKIES

Čo je to súbor cookie?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Súbory cookies sú užitočné pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri používaní našich webových stránok (zapamätať užívateľa pre ďalšiu návštevu). Súbory cookies nemôžu preskúmavať vás počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Rozoznávame tzv. „dočasné cookies“, ktoré sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú a tzv. „trvalé cookies“, ktoré zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.
 

Aké druhy cookies používame?

Na webovej stránke používame len tzv. funkčné cookies, ktoré si pamätajú Vašu voľbu za účelom zlepšenia Vášho komfortu pri používaní webových stránok. Tieto cookies si pamätajú Vaše rozhodnutia, ktoré na stránke robíte (napr. zapamätajú si Váš preferovaný obchod). Tieto súbory cookies si môžu tiež zapamätať zmeny, ktoré ste urobili napr. vo veľkosti alebo type písma. Údaje, ktoré tieto súbory cookies zhromažďujú, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehľadávania na iných webových stránkach.
 

 

Ako odmietnem a odstránim súbory cookies?

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača, prípadne môžete navštíviť webovú stránku www.AllAboutCookies.org.
 

Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že do vášho zariadenia môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.
 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Úvodné ustanovenia

1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
 

 • FIT PLUS Group s.r.o., IČO: 35 851 635, so sídlom na Office Factory, Elektrárenská 1, 83104  Bratislava, Slovenská republika

 • Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

2. Prevádzkovateľ webovej stránky www.cybex-fitness.sk a lifefitness.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka (definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
 

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Nariadenie")

4. Účastník je fyzickou osobou alebo súkromnou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
 

5. Účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi prostredníctvom webovej stránky www.cybex-fitness.sk a lifefitness.sk. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných údajov:

 • v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov a /alebo služieb Prevádzkovateľa, resp. v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy s Prevádzkovateľom, ako aj v súvislosti s uzatvorenou zmluvou

 • za účelom / účelmi uvedenými nižšie v čl. II.

II. Účel a doba spracovania Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
 

a. Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb:
 

 1. osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

 2. marketingové akcie: na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry, atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.

b. Dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdom, a pod.):
 

 1. Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom;

 2. Plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutia súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

c. Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa:
 

 1. Účinná obhajoba v prípade sporu. Doba spracovania sa tu stanovuje na 4 roky od uplynutia záručnej doby na tovar a predlžuje sa o dobu, po ktorú je spor vedený;

 2. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je ďalej zasielanie obchodných oznámení (plošných ponúk a individuálnych ponúk) v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a v súlade s bodom 47 Nariadenia, ak Prevádzkovateľ získal podrobnosti elektronického kontaktu v súvislosti s predajom tovaru a služieb Účastníkovi.

d. marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa:
 

 1. Plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

 2. Individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk. Doba spracovania osobných údajov je v tomto prípade 3 roky;

 3. Zasielanie obchodných informácii tretími stranami: pojednáva o zasielaní obchodných oznámení ďalšími správcami, ktorým boli osobné údaje Účastníkov odovzdané na základe súhlasu Účastníka a na základe zmluvy o spracovaní Osobných údajov.
  Ide o spoločnosti (výslovný súhlas Účastníka)

 • Slovenská pošta as (IČO: 36631124)

 • Direct Parcel Distribution SK (IČO: 35834498)

 • Geis SK s.r.o. (IČO: 31324428)

 • TOPTRANS EU, a.s. (IČO: 36703923)

4. Ďalšími spracovateľmi údajov rozumieme správcov webu, ako aj účtovné a platobné systémy, spravujúce vaše osobné dáta len za účelom spracovania objednávok a platieb (výslovný súhlas Účastníka). 

 • ABRA Software s.r.o. (IČO: 31 375 162)

5COOKIES: krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej osobe. S použitím druhého typu cookies musí Účastník vysloviť súhlas. Doba spracovania je v tomto prípade 3 roky.Pre účely re-marketingu sú odovzdávané cookies iným spracovateľom iba v prípade, že u nich bol udelený súhlas na tento účel, a to s expiračné dobou maximálne 1521 dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre zamedzenie re-marketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z prehliadača, viď návod v časti COOKIES.

 • COOKIES tretích strán:

 • tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;
   

 • funkčné cookies - slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätanie prihlasovacích údajov, geolokácie a pod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;
   

 • cielené a reklamné cookies - slúži na zobrazovanie cielených reklám na webovej stránke aj mimo nej; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavanie a spracovanie osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

   

  • Google Ads 
   Sídlo: Google LLC, Googleplex, Mountain View, California, U.S.
   Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu, odmietnuť cookies môžete tu 

  • META Pixel
    Sídlo: Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, U.S.
    Bližšie informácie o ochrane súkromia 
   nájdete tu, odmietnuť cookies môžete tu.

 • Služby spoločnosti Google

   

  • Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len "Google"). Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies. 
    

  • Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa ich kliknutím na tento odkaz: Ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov .

    

III. Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní


 

 1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

 2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.

 3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.

 4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.

 5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, poskytovanie spotrebiteľského úveru, služby zákazníckej podpory, poskytovanie poistných produktov, vybavovanie reklamácií, registrácia nového zákazníka, poskytovanie služby zbieranie bodov.

 6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

IV. Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
 

 1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;

 2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;

 3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

 4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

 5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;

 6. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;

 7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;

 8. právo na odvolanie súhlasu.

2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese info@lifefitness.sk.
 

3. Práva podľa ods. 1 tohto článku písm. c) a d) nie je možné uplatniť v rozsahu a na účely uvedené v čl. II ods. 1 písm. a), b) a c) s výnimkou bodu ii) písm. c) čl. II, kedy je možné uplatnenie všetkých práv uvedených v ods. 1.
 

4. V prípade, že by sa Účastník domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
 

 1. požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na adresu info@lifefitness.sk

 2. namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na adresu info@lifefitness.sk aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou Osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Účastníka. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Účastník právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Účastníka obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo. 

5. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.
 

6. Prijatie žiadosti o uplatnení práva z článku IV., Bodu 1 a) a f) je možné iba prostredníctvom dátovej správy alebo listom s úradne overeným podpisom na adresu sídla spoločnosti. Súčasťou žiadosti je potrebné uviesť e-mailovú adresu, na ktorú bude potom zaslaný overovací e-mail na potvrdenie totožnosti žiadateľa.
 

7. Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., Odsek 1, má Prevádzkovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Prevádzkovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., Odsek 1 prijatá.
 

8. Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.
 

V. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
 

2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 

3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.
 

Prevádzkovateľ tejto internetovej stránky je zároveň prevádzkovateľom kamennej predajne FIT PLUS. Ak je táto predajňa monitorované kamerovým systémom, spracováva tieto kamerové záznamy spoločnosť FIT PLUS Group s.r.o. Doba uchovania záznamov sa stanovuje na 30 dní. Kamerové záznamy sú zhotovované z bezpečnostných dôvodov za účelom zvýšenia ochrany majetku prevádzkovateľa.
 

31324428